va§IONka

19.09.2017.

Odlomci iz Knjige Zohar (Knjiga zračenja/Knjiga sjaja)

Vrijeme je put ili prostor između uzroka i posljedice.

Stanje u kojem se prva i zadnja misao stapaju u jednu naziva se beskonačnost. Beskonačnost je sjecište dvije krajnje tačke stvaranja. Našu udaljenost od Stvoritelja percipiramo kao Beskonačnost.


" (...) Čitav svet, i gornji i donji, uređen je po ovom načelu, počev od osnovnog mističnog središta pa sve do najisturenijih slojeva. Tako svi oni predstavljaju jedan drugom omotač, mozak unutar mozga, duh unutar duha, ljusku unutar ljuske. Osnovno središte je najunutarnija luč, prozračna, čistote suptilnosti iznad poimanja. Ta unutrašnja tačka kada se proširi postaje palata koja deluje poput omotača središtu, a njeno skoro providno zračenje takođe prevazilazi moć poimanja. Palata koja čini omotač nespoznatljive unutrašnje tačke, iako je po sebi nespoznatljivog zračenja, ipak je manje suptilna i prozračna negoli najprvija tačka. Od te palate na dalje, prema spolja, obrazuju se slojevi, od kojih svaki čini omotač onom prethodnom, poput kakve moždane opne. Iako na prvom mestu predstavlja opnu, svaki produžetak biva mozak sle­dećem produžetku. Na ovaj način se proces nastavlja naniže; tako je i čovek slika i prilika savršenog ustrojstva sveta, predstavljajući spoj mozga i opne, duha i tela. (...)

Uvek mora da postoji neka materijalna tvar iz koje se diže plamen. U samom plamenu mogu se videti dve svetlosti - jedna bela i sjajna, druga crna, ili plava. Od ove dve svetlosti bela svetlost je viša i diže se bez podrhtavanja. Ispod nje je plava ili crna svetlost, na koju kao da se naslanja bela. Dve svetlosti su sjedinjene, bela se izdiže sa trona crne. Plava ili crna osnova je, takođe, povezana sa nečim ispod nje, nečim što je hrani i čini da prijanja za belu svetlost iznad. Povremeno se ova plava ili crna svetlost pretvara u crvenu, ali svetlost iznad ostaje stalno bela. Ova niža svetlost, pokadšto crna, pokadšto plava, pokadšto crvena, služi tome da poveže belu svetlost iznad sa materijalnom supstancom ispod sa kojom je vezana i zahvaljujući kojoj gori. Ova niža svetlost je u svojoj prirodi oruđe razaranja i smrti, proždirući sve što joj se približi. Ali, bela svetlost iznad nema razorno dejstvo, niti se ikada menja. (...) Kada se u potpunosti razgori, tamna luč postaje tron beloj iznad nje, a kada obe dostignu svoj puni sjaj bela svetlost postaje tron za luč koja nije sasvim vidljiva, a radi se o nevidljivoj suštini koja počiva na beloj svetlosti. Tako, sve u svemu nastaje savršena svetlost. (...)

Sedeći jednog dana na kapiji Lide, rabin Aba ugleda nekog čoveka kako se približava, a potom seda na greben koji se visoko izdizao iznad jedne udoline. Čovek beše umoran od puta, pa je odmah zaspao. Rabin Aba ugledao je zmiju kako puzi prema čoveku, ali baš u trenutku kada mu se već bila približila, odlomi se iznenada neka grana i ubi zmiju. Utom se čovek probudi i, ugledavši zmiju pred sobom, skoči na noge i ustuknu. Neposredno iza toga greben na kome je ležao se odlomi i obruši u provaliju. Rabin Aba se približi čoveku i upita ga: "Reci mi, zašto je Bog našao za shodno da učini dva čuda uzastopce, čime si to zaslužio?" "Ko god mi je učinio nešto nažao bilo kad, uvek sam se s njim mirio i praštao mu. A ukoliko ne bih uspeo da se s njim pomirim, onda sam se uzdržavao da odem na počinak pre nego što bih mu oprostio, i u sebi izmirio kako sa njim tako i sa svima ostalima koji su me uznemirili. Nikada nisam bio opsednut razmišljanjima o uvredi koju mi je neki čovek naneo; naprotiv, činio sam naročite napore da budem ljubazan baš prema tom čoveku", odgovori on. Kada je to čuo, rabinu Abi krenuše suze i reče: "Ovaj čovek po veličini svojih dela prevazilazi čak i Josifa. Da je Josif morao da bude trpeljiv prema svojoj braći i da prema njima iskaže usrdnost beše jedino što se od njega očekivalo, ali ovaj čovek učinio je i više od toga, zato je normalno što je Najsvetiji, neka je blagosloven, njega radi učinio uzastopno dva čuda." Nakon toga je rabin Aba besedio o stihu: 'Ko hodi bezazleno, hodi pouzdano; a ko je opak na putovima svojim, poznaće se. ' (Priče Solomunove 10:9) 'Ko hodi bezazleno', reče, to znači onaj koji sledi stazu Tore, i takav čovek 'hodi pouzdano ', a zle sile u svetu ne mogu da mu naškode. Ali 'ko je opak na putovima svojim ' i odluta od staze istine ' poznaće se ', tako što će ga oni koji su određeni da sede na prekom sudu držati na oku sve dok ne dođe čas da bude priveden na mesto gde će mu se suditi. Ali onog 'ko hodi stazom istine' Bog uzima u zaštitu, tako da nije poznat sudskim izvršiteljima. (...)

Rabin Juda reče: "Ljudske uši su gluve za savete Tore, a oči slepe za sledeću spoznaju: onoga dana kada se ljudsko biće pojavi u svetu pojavljuju se i svi dani koji su mu pisani, pa se roje oko sveta i onda na povratku svaki siđe do čoveka da bi ga upozorio. A ako čovek i pored upozorenja zgreši protivu svog Gospodara, onda se taj dan u kome je zgrešio posramljen penje i lebdi tako izdvojen kao svedok, i tako ostaje sve dok se čovek ne pokaje. Ako se čovek okrene stazi ispravnosti, dan se vraća na svoje mesto, ali u suprotnom on odlazi da se spoji sa spoljašnjim duhom i vraća se u svoje boravište i potom preuzima isto obličje kao i čovek, kao da ga podražava, i ostaje sa njim u njegovoj kući. Ako se čovek pokaže ispravnim, ukazuje se njemu jedan dobar družbenik. A u suprotnom, dolazi mu zao družbenik. U oba slučaja, ovakav dan ne pripada više punom broju dana i ne računa se sa ostalima.
Teško onom čoveku čiji se broj dana smanjio naočigled Svevišnjeg, i tako ne može da se kruniše u onom svetu i približi svetom Caru. Jer, ako zavredi, on se uspinje vrlinom onih dana u kojima je postupao ispravno i nije grešio i koji postaju njegovoj duši ogrtač sjaja. Teško onome koji je umanjio svoje dane gore, jer dani koji su oštećeni usled njegovih grehova nedostaju kada dođe vreme da bude obučen u ove dane, a njegov ogrtač je stoga nesavršen. Rđavo je ako ima mnogo takvih loših dana, onda on uopšte nema čime da se ogrne u onom svetu. Teško njemu i njegovoj duši: njegova kazna u Gehinomu traje mnogo dana za samo jedan ovakav dan, i on tada uviđa da kada je napuštao svet nije imao dana kojima bi mogao da se zaogrne, i tako je ostao bez ogrtača. Pravedni su srećni, jer njihovi dani su na zalihi kod svetog Cara, čineći prekrasnu odoru koju mogu obući u drugom svetu. Ovo je tajno značenje stiha 'i vidješe da su goli ' (Postanje 3:7), što će reći, slavna odeća sačinjena od onih dana beše pokvarena i ne beše više dana u koje bi se obukli. (...)

Zbog toga što na početku likovi i oblici još ne behu stvoreni, On ne imađaše ni oblika niti prilike. Otuda je zabranjeno da ga onaj koji ga pojmi onakvog kakav jeste pre Stvaranja, zamišlja u bilo kakvom obliku ili prilici, čak ni u njegovim slovima -he- i -vav-, niti u njegovom punom svetom Imenu, ni slovu ni znaku bilo koje vrste. Prema tome, ' . . . jer ne vidjeste nikakoga sličnoga lika ' znači, vi ne vidite ništa što biste mogli da zamislite u obliku ili prilici, ništa što biste mogli da otelovite u konačnu zamisao. Ali, kada je On stvorio obličje nadčoveka, njega radi stvorio je kočiju na kojoj se spustio, da bi bio poznat pod nazivom JHVH, e da bi bio shvaćen po njegovim atributima i da bi u svakom ponaosob bio opažen. Zato je naredio da mu nadenu imena El, Elohim, Šadaj, Cevaot i JHVH, od kojih je svako za ljude bilo simbol njegovih nekolikih božanskih atributa, ob­javljujući da se svet održava pomoću milosrđa i pravde, u skladu sa delima čovekovim. Da se zračenje slave Najsvetijeg, neka je blagosloven, nije rasprostrlo preko čitavog njegovog stvaranja, kako bi ga ipak mudri shvatali? On bi nastavio da bude nepoznat, a sledeće reči ne bi mogle da budu izrečene, " . . . puna je sva zemlja slave njegove" (Isaija 6:3). Međutim, teško onom čoveku koji se drzne da poistoveti Gospoda sa ma kojim pojedinačnim atributom, čak iako jeste Njegov, a još manje sa bilo kojim postojećim ljudskim oblicima "kojima je temelj na prahu" (Jov 4:19), slabašne građe, brzo prolaznim, i koji brzo padaju u zaborav. Čovek sme da projektuje jednu jedinu zamisao Najsvetijeg, neka je blagosloven, i to njegove nadmoći nad nekim atributom ili nad vascelim stva­ranjem. Ali, ukoliko se on ne bi sagledavao u ovim manifestacijama, tada bi se moralo shvatiti da u njemu nema ni atributa, ni sličnosti, niti forme. On je poput samog okeana, čijim vodama nedostaje oblik i čvrstina, ali ga dobijaju kada se razliju po koritu zemlje. (...)
Na isti način je Uzrok svih uzroka ispoljio svoje Biće u deset vidova koji su poznati kao sefiroti, a krunu je imenovao Iz­vorom, koji predstavlja jednu nepresušivu fontanu svetlosti, dok je sebe označio kao en sof, Beskonačno. On nema oblika i ne postoji posuda u kojoj se može sadržati, niti ima načina da se on shvati. (...) Zatim je oblikovao jednu posudu malenu poput slova -jod- i, pošto je ispunio svojim Bićem, nazvao ju je Fontana koja izliva Mudrost, a sebe je iz tog razloga nazvao Mudrim. A nakon toga on je oblikovao široku posudu zvanu okean, i označio je kao Razumevanje (bina), a tako i sebe kao Onog koji razume. U svojoj suštini on je i mudrost i razumevanje. Pri tom Mudrost sama ne može da pripiše sebi taj naziv, nego samo kroz njega koji je mudar i napunio je iz svoje fontane. Isto tako ni Ra­zumevanje ne može samo po sebi da potvrdi taj naziv, već samo kroz njega koji ga je ispunio iz svoje vlastite suštine, pa bi i ono presušilo ukoliko bi se udaljilo od njega. U tom smislu zapisano je 'Kao kad vode oteku iz mora i rijeka opadne i usahne '. (Jov 14:11) I, napokon, 'i udariće ga (more) po sedam krakova ' (Isaija 11:15), to jest, on je usmerava u sedam plemenitih posuda, koje naziva Veličina, Moć, Slava, Pobeda, Veličanstvenost, Temelj , Kraljevstvo, i u svakom označava sebe: veliki u Veličini, moćan u Moći, slavan u Slavi, pobednički u Pobedi, 'lepota našeg Tvorca ' u Veličanstvenosti, pravednost u Temelju (up. Priče Solomunove 10:25). (...)"

PROZA I POEZIJA
Lirika o ljubavi
Koščej Besmrtni
Sarabanda
In quo totum continetur
Svijet na ruševinama budućnosti
Skica za moja življenja
Priča
Magija
On i žena
Grim majstor
Ovdje, po našoj glavi
Eter
Svađe vremenà
Caturaṅga (चतुरङ्ग)
Jezgro
Žurba i kalabaš lula
On nema ime
Keridven
Ustakljeni mrak
Sve
Neka ulica
"Poezija Magla: Fetiš (šššššššš)"
"Anthem for Minorities: Kažu da smo budale"
"Crno u vrećama"
"Mythic Fantasy tour"
"Čuvari"
"Rock 'n' Roll"
"Mrijestilište"
"Horizont događaja"
"Homage: Weird Tales Heavy Metal Generation"
"Da li jesam?"
"Tužna priča o neutralisanim osmatračnicama"
"Unus mundus"
"Marija koja priča"
"Epilogna stvarnost"
"Ušivanje"
"Adagio za lutku"
"Nešto vremena u sobici"
"Sakupljač misli"
"Premotano na kraj"
"Pismo"
"Tref dama"
"Pod drvetom"
Dirigent
Reciklirani traktat o kosmogoniji
Ništenje
Uhvaćene vode
ༀམཎིཔདྨེཧཱུྃ།
Pjesma iz Burana
N-ta
Neshvaćene riječi
Digitalne tvari
O prirodi (stvari)
Protokoli
Mjesto odakle dolaze pitanja
Meta
Ona je ja
Dolazi sve što treba
Nad(ri)čovjek
Svemirska buka
Razrušeni ljudi
Koncert koji traje 36:26
Ogled o smislu
Bez premca (once again)
Blues
Gornja brada
Sofija
Kameni junak
Koja riječ?
Muzika
Zelena Angela
Biblioteka
Usud blagosti
Igra
Moja bijesna cura
Stvaranje cvijeća
Sam
Volja
Uzrečica
Mladi ja
Epitaf mome pjesniku
Riječi za nepotentan mit
Broj dana rođenja
Suza u noći
Grad
Oči su od Oca
Koja je tajna našeg srca, žalosti?
Traktat
Priča počinje kao nedovršena rečenica.
Jeanne d'Arc
Pisanje
Iz suze
Vrijeme
Stopa ode
Intro
Crkva sv. Đorđa
Naša
Grijeh kiša
Srce gdje nema zašiješ
Riječ
Zamjenjiva kategorija
Ona koja svjedoči
Moneov kist
Ono što širi
Učim
Klupe čekanja
Upišimo odgovor
Frekvencija
Bosanska
Jednostavno.
Lagano putovanje
Susret
Bedem
Dlanovi i rosa
Ženska
Vrijeme i bjelina
§
Notni zapis
Polagano
Molitva za ženu
Rađanje
Majčin telal
Svijet odgovora
˛˛~°°°~¸¸
Za novih par sijedih
Solo para siempre
Starcu
Et in Arcadia ego
Jednoj od svih, svakoj od jednih
Elegija o smrti mašte
Čeznem te flamenko
Soba misli
Unutrašnja
Stvaranje
Mislim...
Obalu zapljuskuje proljeće
Putešestvije
Amajlijin naslov duše
Bijela pčela
Umorena mora
Pismo
Priznanje
Prvi dešeni
Apokaliptično komična
Daleka
Dan
¤

Dan
U prilog teorije haosa
Fuga bez muzike
Kurčeviti trubadur i iskusna muza
Dolina ubranih breskvi
Poezija magla
Kolijevka u stihu
Posljednja činija žita
Broj dana rođenja
Teslina ploča
Slaviti život

FILOZOFIJA, PSIHOLOGIJA I ISTORIJA
Górecki: Simfonija žalosnih pjesama
يين زرتشت (Zaraθuštra)
Sve što trebaš znati o ljubavi
In quo totum continetur
Sajensifikacija fikcije ili o traženju opravdanja: Los Voladores
Svijet na ruševinama budućnosti
Hiperdimenzionalna materijalizacija
Svojstvo!
Voli!
24 duge godine od masakra: Konačno uhapšen Radomir Pantić i prvi egzekutori 63 civila u selu Zaklopača kod Milića, ubijenih u jednom danu (neka ostane zapis ko je nalogodavac, a još uvijek nije uhapšen)
"BEAT THAT!" vol.1: Ljudska prava
"Samo je loša vijest dobra vijest"
"Antisemitizam u Sarajevu"
Eter
Jezgro
NOISe proudly presents: Blogeri & Asocijacije
"Mythic Fantasy tour"
"Horizont događaja"
"Da li jesam?"
"Tužna priča o neutralisanim osmatračnicama"
"Epilogna stvarnost"
"Kotač"
Šta je činjenica?
Reciklirani traktat o kosmogoniji
ༀམཎིཔདྨེཧཱུྃ།
Pjesma iz Burana
N-ta
O prirodi (stvari)
Meta
Nad(ri)čovjek
Svemirska buka
Ogled o smislu
Sofija
Samorecepti: Iskomunicirano (za sada)
GENOCID: Onemogućavanje rađanja
Zašto?
Mladići prepisivali ponašanje svojih očeva od prije 20 godina
Iz neznanja i zbog malicioznih ciljeva - (zlo)upotrebe
Ko nam je dao PRAVO (izbora)?
Tajne
Rašomon: Nacija, etnička pripadnost, religija
Rat
Čudesna biljka
Imaj vjere.
Čovjek koji je zaustavio pustinju
Od...
Osjećam, dakle postojim.
Intro
PREPORUČUJEM: Inferiornost = zavist = podsmijeh
Bartolomejska noć ili o šovinizmu
Pojava
Čoporativno ZLO & čoporativno DOBRO
Ona koja svjedoči
Abeceda
Šta znači ćutiti & šutiti?
PREPORUČUJEM: Već znam da ću se, bar u nekoliko navrata, vraćati ovome predavanju u trenucima kada injekcija optimizma na čas zataji. (Zamislimo da karikirajućeg imitiranja određenih osoba nema. U tim dijelovima neprimjereno, ali hajde...)
"Okrajak za kraj" ili o satanizmu
Zlo znanje i ravnodušno sivo vs. udruživanje
”Miješanje”
Studija o kulturi života i kulturi smrti
O samocenzuri
Znakovi
Boje ili rasprava o isključivosti
Ljudi
Dokaz
Zlo
O... nečemu (počeh kao Tramvajsexualac s naslovima:-)
Orgon ili o “spaljivanju vještica”
Kako očevi vole...
Samotnost
Izdržljivost ili ponešto o poboljšanom JA
Ljubav mori
(ANALIZA MOJE SRAMOTE) Svakih 10 sekundi...
Sjećanje
Red privatnog, red jednostavnog, red dosadnog
Filozofija krajnosti ili o lijeku: “Furaj mali sam sredinom!”
O (ne!)prijateljstvu
-izmi ili transgeneracijske igre
Umijeće strahovanja ili popis mojih strahova
Ono što ne smijem ili crtice o anarhiji
Preduprijediti svakodnevno loše veliko je dobro
Serijal odnosi: Svijet po mjeri žene
Misterija osmijeha
Uspod modernog rasizma
Supremacija
Serijal “Odnosi”: Žena
Mi, ljudi!
Je li način, je li mjesto?
Krizologija
Sažetost
Entropija
I vas volim sudije.
Abeceda
”Miješanje”
Studija o kulturi života i kulturi smrti
Boje ili rasprava o isključivosti
Dokaz
Zlo
O... nečemu (počeh kao Tramvajsexualac s naslovima:-)
(a)Teološka rasprava
Filozofija krajnosti ili o lijeku: “Furaj mali sam sredinom!”
Ono što ne smijem ili crtice o anarhiji
Preduprijediti svakodnevno loše veliko je dobro
Uspod modernog rasizma
Mi, ljudi!
Rasisti&kastisti
Besa
Ponešto o konkretnom djeliću istine čije je potpuno distorziranje, u međuvremenu, pokušavano na najgresivnije moguće načine
Od špijuna preko novinskih agencija do jedinstvene informacijske slike cijelog svijeta
PREPORUČUJEM: Već znam da ću se, bar u nekoliko navrata, vraćati ovome predavanju u trenucima kada injekcija optimizma na čas zataji. (Zamislimo da karikirajućeg imitiranja određenih osoba nema. U tim dijelovima neprimjereno, ali hajde...)
Zlo znanje i ravnodušno sivo vs. udruživanje
Svevidjeće oko
Panevropa
Orgon ili o “spaljivanju vještica”
Ἅγιον Ὄρος
Nazi Israel
Koncepti

MUZIKA I UMJETNOST
Górecki: Simfonija žalosnih pjesama
Koščej Besmrtni
يين زرتشت (Zaraθuštra)
Sve što trebaš znati o ljubavi
Sarabanda
Tartini
In quo totum continetur
Griegova teška p o b j e d a
Ispravljanje
Пьесы Фантазии
She has her own way now (and she loves Satie :-)
Radosna pjesma nakon litanija (rekli bi k'o fenix)
Grim majstor
"BEAT THAT!" vol.1: Ljudska prava
Mnogo, mnoooooooooogo dobro (pozajmila od Solakhova)
Jonathan Howsmon Davis
Ovdje, po našoj glavi
Smrt znanja
Vinil godine '94.
Svađe vremenà
Idila o 730 pisama Kamili Stösslovoj
Michael Jackson thought a Punk
Mubarek Ramazan, moji blog prijatelji :-)
Sharaniejšn & Ormusovača
Totenmarsch
Dvije čovjekove smrti: Dijete i Starac
Neka ulica
"Poezija Magla: Fetiš (šššššššš)"
"Anthem for Minorities: Kažu da smo budale"
"I own your tears anyway"
"I own your tears anyway"
"Aaaaaaaaaaaaa, ovo je brzina (kec, kec, kec, kec,kec,kec, keckeckec)"
"Crno u vrećama"
"Mythic Fantasy tour"
"Voli metal punk mrzi rat: Ausgebombt"
"Halford & kostimirane godine"
"Rock 'n' Roll"
"What's going on?"
"Horizont događaja"
"Homage: Weird Tales Heavy Metal Generation"
"Doviđenja moja ljubavi, moja strasti"
"Mist ("kiseli" se tri godine, nikako da doživi studijsku verziju)"
"NOISe proudly presents: Nights in Black Satin"
"Tužna priča o neutralisanim osmatračnicama"
"Moj bend"
"Poetry of Old"
"Budžžž"
"Camille Saint-Saëns: La Danse macabre"
"No War!"
"Unus mundus"
"Marija koja priča"
"Vivaldijevo "Ljeto": Žestoko izvođenje"
"Lady Justice has been raped"
"Ušivanje"
"Most Severe Waltz in The Kingdom of My Decided King"
"Adagio za lutku"
"Čuvar armenske muzike: Aram Khachaturian"
"Zrak"
"Dies Irae manual: Pustiti glasno"
"Premotano na kraj"
"Rekvijem"
"Ludi Velšanin, jedan od velikih, još uvijek živ: Sir Karl William Pamp Jenkins"
"Llibre Vermell de Montserrat: Stella Splendens aka narodna muzika iz XIV vijeka"
"Da li se Igra kraljeva ikada začula u Vinčesteru? Kako je slučaj udesio da Серге́й Серге́евич Проко́фьев u baletu o najpoznatijim svjetskim ljubavnicima iz italijanske Verone muzički odredi britanski identitet?"
"Empirija 1978: Kako je Hard Rock prešao u Heavy!"
"Tref dama"
"Saturnesa"
"Osjećaj Matematičara: Tišina prije Bacha"
"Clément Philibert Léo Delibes - Duet cvjetova: Lakmé, kći brahmanskog sveštenika i Malika, njena sluškinja"
"Nadrealizam: O puževima i svecima (Rene Laloux "Les Escargots" feat. The Cult "Saints Are Down")"
"Naprijed je tamo gdje učim"
Dirigent
Borodinov "Knez Igor": Plesovi turskog nomadskog naroda (Kumansko-kipčačka konfederacija X-XIII vijek)
Ovako umiru ljubavnici
U dvorani Planinskoga Kralja
Božanska muzika Johana Pahlbela
Inspirisano Vergilijevim Georgikama: Disati u pauzama
Morgonstemning
Åkerfeldt
Poets and Madmen
Doma
Rock and fuckin' Roll
Multiple Frequency Orgasm
หินอวกาศ
Vàli: Kamen i kora
Sjećam se.., sjećam se velikih podzemnih jezera
Kako Serebrier (najbolje) čuje
Sve zbog čega volim Fedosejeva
Рассказ царевича Календера ili o orgazmu i porijeklu priča
Meta
A Natural Disaster
Totentanz
Koncert koji traje 36:26
Genij ubice i rasiste vs. Balada o tužnom Vargu

Memories
Distorzirani kauboji feat 18 godina stara progresija
Jedan je (Met)
Black Sun
Otkriće (hvala Antoanu :-)
Sam
Sirovina (mojim prijateljima, kažu da se rastajemo)
Suza u noći
Koja je tajna našeg srca, žalosti?
Motion in (e)motion
Vrijeme
Mejah sav
Srce gdje nema zašiješ
Zamjenjiva kategorija
Filozofsko ništa konkretno je svašta
1993.
...
Sada...
Malo više "pozajmiš" od melodijske teme Bonfae, malo "pozajmiš" od Stingovog načina pjevanja i dobiješ pjesmu na vrhu top listi svijeta. No, majstorstvo je to uklopiti na ovaj način. Aranžmanski je besprijekorno.
Muzika
Večeras..., večeras nemam dodati niti oduzeti išta onome/od onoga što gospodin K-Rino reče
Jedno od najljepših orkestarskih velikih djela i jedan od najljepših baleta ikada
Sjetih se... dobra je.
Noćas imam reći ono što su Barbier i Carré rekli u libretu za Gounodovu veliku operu Faust.
Lagano i C oštri
”Kada postanem Sunce, zasjaću život u srca ljudi.”
Mir ili kako ga je čuo Satie
Mislila sam pisati tekst o tome kako je ministar finansija SR Njemačke poručio Britancima kako će se, prije ili kasnije, morati odreći svoje prešs funte u korist €ura, al' se odlučih za ljubav na AC/DC način ;-)
Sestre milosrdnice;-)
Godina od derneka prođe:-)))
§
Notni zapis
Umjetnosti
Strpljenje
Fortune Plango Vulnera
Oh, dear! Ooh, Buckethead!
Baš odgovara;-)
Vrata
Irska tradicionalna (volim ovu pjesmu...)
Opeth opet i ostalo... po mom izboru.
Ramazan Mubarek Olsun
Cover
Tagovi: LJUBAV, MUZIKA i još jedan (nepostojeći tag) ŽIVOT...
Vanredno bolja od originalne
Mubarek dan
Jedno od najljepših orkestarskih velikih djela i jedan od najljepših baleta ikada
”Miješanje”
Studija o kulturi života i kulturi smrti
Notni zapis
Umjetnosti
Tagovi: LJUBAV, MUZIKA i još jedan (nepostojeći tag) ŽIVOT...
Uspon filma, uspon fašizma
Dilema
Misterija osmijeha
Zima
Umjetnost

POŠAST GLOBALIZACIJE
"BEAT THAT!" vol.1: Ljudska prava
"Samo je loša vijest dobra vijest"
"Antisemitizam u Sarajevu"
"Evropo, jebem ti mater zbog izbjeglica!"
Razrušeni ljudi
Zelena Angela
Pax Romana
Ćuti!!!
Ko je čovjek lijevo? Rođen 1923., nije umro. Tito i on su, zapravo, istoga i etničkog i nacionalnog porijekla. Ali, nemoj da vas zbunjuje zadnji podatak, riječ je o mome zaključku, više - manje neprovjerljivom.
Zavjera u praksi: Hvala Bogu što se ne rodih u Americi! 999 - E, da, to je i ZLO i NAOPAKO.
Ko nam je dao PRAVO (izbora)?
Rašomon: Nacija, etnička pripadnost, religija
Rat
No comment
Lijek
Preporučujem: KOLAPS
Mejnstrim mediji ćutali
Stara *urva Evropa.
Joseph Aloisius Ratzinger aka Benedictus PP. XVI & Kuba
Počeo je... nastavak. (A kad je uopšte stalo?)
Od špijuna preko novinskih agencija do jedinstvene informacijske slike cijelog svijeta
Večeras..., večeras nemam dodati niti oduzeti išta onome/od onoga što gospodin K-Rino reče
Zlo znanje i ravnodušno sivo vs. udruživanje
Unija (od kasnog latinskog 'unio'; 'union' značenja JEDINSTVO /od izvornog latinskog 'unus' značenja JEDNO)
SOPA i PIPA ili Hollywood vs. Silikonska dolina prema tumačenju Obame
Svevidjeće oko
Po*izd u crtama
Neko bolestan, neko terorista!!!
Benedictus PP. XVI: STOP UNHATE!
Panevropa
Uživaj kapitalizam!
Anonymvs
O savremenim britanskim krstašima i "svetom" Ólafru Haraldssonu
Dešava se
(ANALIZA MOJE SRAMOTE) Svakih 10 sekundi...
Bruto nacionalna sreća
QI.B.8.01.
Bijela pčela
EU namjerava zabraniti distribuciju i prodaju ljekovitog bilja, te alternativnu medicinu
Kad nema novih, a ono može sa starih... munara;-)
Prvi spermatozoidi sisara proizvedeni u laboratoriji
Legalno pišanje po ljudskim pravima
Lajički, k’o dobar đak Obama
Misao dana
Kako to radi Novi Svjetski Poredak: Revolucije (krvi) na izvoz!
Dinastija, uvijek i zauvijek!
OBAMA...
Mislite li da postoji suštinska razlika između poretka EU i nekadašnjeg SSSR-a?
Pobunite se već jednom!
Bio sam nekad BIO!
Ekumenizam
Sistem vrijednosti
Jedna valuta – jedan poredak
Virtualna Zemlja
Izmišljena vrijednost će svakako pući poput balona od sapunice
Dan LJUDSKIH? prava
Sapunica “WikiLeaks”
Koncepti
Krojači stvarnosti
Plemenito neistinito
Revolucija
Vladavina naroda. Eki?!
Entropija

Čitam...

Bili...
355004

Powered by Blogger.ba